سودمند برای دو گروه:

 

1. هر چیزی که دوست دارید را پیشنهاد کنید

 

2. از چیزی که برای شما اهمیت دارد، پشتیبانی کنید

 

 

 

ساخته‌شده با نگاهی مثبت و به قصد اینکه اتفاق شادی بیفتد. 

 

برای همه‌ی خوبان ایران